Αρχική Κοινωνικά Δήμος Βισαλτιας :Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων

Δήμος Βισαλτιας :Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων

από ttt
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr , για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για 24 μήνες (έτη 2024-2026). Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 1.151.280,36€ ευρώ με το Φ.Π.Α. και η σύμβαση χωρίζεται σε 6 τμήματα. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 21/08/2023 και ώρα 15:00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 28/08/2003 και ώρα 11:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 0,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων περιγράφονται στην αριθ. 1/2023 σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας.

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους και οι ΚΑ αναλύονται στη Διακήρυξη για κάθε φορέα χωριστά και για κάθε οικονομικό έτος. Η διακήρυξη εσταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση (URL): www.dimosvisaltias.gr

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 2322353413 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Παναγιωτοπούλου.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 
  

Σχετικά Άρθρα