Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για την Προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2023

Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για την Προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2023

από ttt

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2023», προϋπολογισμού 90.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 112.592,00€ με ΦΠΑ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 14/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι την 29/06/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59:59.
Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 04/07/2023.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
  

Σχετικά Άρθρα