Αρχική Οικονομία Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού Για Την Έρευνα Εντοπισμού Γεωθερμικού Δυναμικού

Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού Για Την Έρευνα Εντοπισμού Γεωθερμικού Δυναμικού

από ttt

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) μέσω της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και ΟΠΥ δημοσιεύει την απόφαση με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/56038/740/19.05.2023 και ΑΔΑ: 6ΒΤΩ4653Π8-0ΤΟ για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού των ως άνω μη χαρακτηρισμένων περιοχών. Το δικαίωμα έρευνας του γεωθερμικού δυναμικού εκμισθώνεται για κάθε μη χαρακτηρισμένη περιοχή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την υπογραφή της εκάστης σύμβασης μίσθωσης με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για δύο (2) επί πλέον έτη.


Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα λάβει χώρα την 04.10.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στην Αίθουσα Συσκέψεων της Γεν. Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα, 2ος όροφος. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 115 26, 3ος όροφος, γραφείο 352) του Υ.Π.ΕΝ. το αργότερο μέχρι την έναρξη συνεδρίασης της Επιτροπής.

Το τεύχος της προκήρυξης διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής, Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 115 26, 3ος όροφος – Γραφείο 351, τηλ. 2131513352, και e-mail : [email protected], όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00- 15:00, στην ιστοσελίδα www.latomet.gr

2023.05.25_ΥΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_4 ΜΗ ΧΑΡΑΚΤ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ_6ΒΤΩ4653Π8-0ΤΟ

2023.05.25_ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_τελικό_fvgtax

 

 
  

Σχετικά Άρθρα