Αρχική Κοινωνικά Δήμος Βισαλτίας : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Δήμος Βισαλτίας : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

από ttt

Στην 12η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ προσέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις  των  άρθρων 74  του Ν.4555/2018 και 11 του Ν.5043/2023 και  των υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 και 488/35496/25.04.2023 εγκυκλίων  του Υπουργείου Εσωτερικών,  η οποία θα πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα του  Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ», την   29η    Μαϊου    2023  ημέρα Δευτέρα    και ώρα  20.00  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο: Ανάκληση της υπ΄αριθ.74/2023(ΑΔΑ: 6Ε4ΒΩ9Β-ΗΘ9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :«Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7 Εγκύκλιο με αριθμό πρωτ.8783/07-02-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Έγκριση  8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023»,δυνάμει του υπ΄αριθ.πρωτ.60152/26.04.2023 εγγράφου της Α.Δ.Μ.Θ., Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Σερρών.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ  2ο: Διαγραφή  παραστατικών για λογιστική τακτοποίηση. Έγκριση  8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση  11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ  6ο:Έγκριση  12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ  7ο:Έγκριση  13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ  8ο:Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βισαλτίας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών –Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης   για την υλοποίηση  του αντικειμένου με τίτλο : «Υποστήριξη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας για την επίβλεψη έργων».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ  9ο:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  με τίτλο : «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ.Ανθής –Σησαμιάς –Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ  10ο:Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Νησίδας στην Αθ.Αργυρού στη Νιγρίτα».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ  11ο:Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β,Γ και Δ της Δ.Κ.Νιγρίτας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 12ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Παπαθανασίου  Στέλλας   Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Α΄ 114),  για την παράστασή   της  ενώπιον  του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας   κατά την εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσαν τριάντα (30) υπάλληλοι του Δήμου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ  13ο : Έγκριση απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας κ.Χατζημάρκος Α.  

ΘΕΜΑ 14ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Πασιαλή Ελένης ,συμβολαιογράφου Νιγρίτας για την σύνταξη των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων  και την ολοκλήρωση της υπογραφής αυτών για την αγορά  ακινήτων και την ανταλλαγή ακινήτων με δημοτικές εκτάσεις στον Αρχαιολογικό χώρο Τερπνής όπως εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθ.259/2010 Α.Δ.Σ. Δήμου Νιγρίτας επικαιροποιηθείσα με την υπ΄αριθ.75/2013 Α.Δ.Σ. Δήμου Βισαλτίας .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 15ο: Ανάκληση της  υπ΄αριθ.143/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση τεσσάρων  οχημάτων , χωρίς αντάλλαγμα στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Βισαλτίας, λόγω συνέχισης- υλοποίησης από 01.06.2023 του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» από το Δήμο Βισαλτίας .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 16ο:Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Νιγρίτας με την επωνυμία:                                      « Η ΓΕΡΑΚΙΝΑ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 17ο: Εξέταση αίτησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία : «ΝΙΓΡΙΤΑ 2018»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση επιχορήγησης  του  Πολιτιστικού Συλλόγου  με την επωνυμία : «Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ  19ο : Έγκριση απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας κ.Ψαρράς Λ.  

ΘΕΜΑ  20ο : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

 
  

Σχετικά Άρθρα