Αρχική Τεχνολογία Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΛΕΥΚΩΝΑ”

Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΛΕΥΚΩΝΑ”

από ttt

Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΛΕΥΚΩΝΑ» με προϋπολογισμό 74.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (45200000-9 – Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού).
Τα τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 200142 από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12-6-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή».

 

 

Συνημμένα Αρχεία

 
  

Σχετικά Άρθρα