Αρχική Πολιτική Δήμος Σερρών : Απευθείας ανάθεση 24.000 ευρω για Χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών,

Δήμος Σερρών : Απευθείας ανάθεση 24.000 ευρω για Χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών,

από ttt

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «Χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών, καθαρισμός μονοπατιών και τοποθέτηση σημάνσεων στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020 με τίτλο πράξης: Bike Cities Network for
bikes, e-bikes, etc» του Δήμου Σερρών , που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, που ανέρχεται στο ποσό των 23.904,10  με Φ.Π.Α. 24%

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών, καθαρισμός μονοπατιών και τοποθέτηση σημάνσεων στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014- 2020 με τίτλο πράξης: Bike Cities Network for bikes, e-bikes, etc» του Δήμου Σερρών
στον  ……….έναντι αμοιβής 19.277,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. & 23.904,10 ευρώ με ΦΠΑ 24%., με CPV:71354100-5 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης,CPV:34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης,CPV: 45233290-8 Εγκατάσταση οδικών πινακίδων και CPV:77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης
από αγριόχορτα, που θα ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθ. 13/2023 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών και με την με αριθ. πρωτ. 16205/11-05-2023 προσφορά του αναδόχου, όπως παρακάτω

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

 
  

Σχετικά Άρθρα