Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια

Δήμος Σερρών : Παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια

από ttt

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών».

 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σερρών
CPV: 45200000-9
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 300.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς κσι στο ΕΣΗΔΗΣ απ’ όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
  

Σχετικά Άρθρα