Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για την Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων

Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για την Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων

από ttt

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Ανοικτό

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για «Συντηρήσεις οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ηράκλειας» συνολικού προϋπολογισμού 189.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (152.419,35€ πλέον ΦΠΑ 36.580,65€ ) . Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης άλλους 3 τρεις μήνες (μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες της αρχικής σύμβασης και εφόσον δεν εξαντλήθηκαν οι προσυπολογιζόμενες ποσότητες.

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 3 τιμής. (χαμηλότερη τιμή η οποία προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ως προς την ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή , ανά ομάδα οχημάτων , στο σύνολο της ομάδας) ,όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του. Ν.4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 16-01-2022 και ώρα 15:00:00

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό απαιτείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.

Συνολικό ποσό ανά ομάδα Τιμή με Φ.Π.Α. σε €

Εγγυητική συμμετοχής 2% χωρίς ΦΠΑ

       

ΟΜΑΔΑ-1- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Γ ΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ – ΦΟΡΤΗΓΑ- ΣΑΡΩΘΡΑ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ – ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΙΡΙΟ).

K.A. 20.6672.02

Κ.20.6263.01

 

42.410,00€

 

684,05€

ΟΜΑΔΑ-2- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Γ ΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ) .

K.A. 30.6672.02

K.A 20.6263.01

 

42.410,00€

 

684,05€

ΟΜΑΔΑ-3- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Γ ΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΙΧ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ- ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ).

Κ.Α.10.6671.02

K.A. 10 6263

23.660,00€

 

381,62€

ΟΜΑΔΑ -4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Γ ΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ( ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ- ΦΟΡΤΗΓΑ-ΑΜ )

Κ.Α.35.6672.02

K.A. 35.6263.01

 

15.960,00€

 

257,42€

ΟΜΑΔΑ -5- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Γ ΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ )

Κ.Α.35.6672.02

K.A. 35.6263.01

 

6.200,00€

 

100,00

ΟΜΑΔΑ -6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ 

Κ.Α.10.6671.03 Κ.Α.20.6672.03 Κ.Α.30.6672.03 Κ.Α.35.6672.03

 

58.360,00€

 

941,30€

ΣΥΝΟΛΑ

 

189.000,00€

3.048,44

Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες της μιας ομάδας μπορεί να κατατίθεται μία εγγυητική που θα ισούται με το ποσό που απαιτείται για τις επί μέρους ομάδες. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της

προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι για δεκατρείς (13) μήνες από την επομένη της

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωμα να µην εξαντλήσει όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosiraklias.gr

• Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές και μια (1) εβδομαδιαία τοπική του νομού Σερρών .

• Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

• Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

• Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ , με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: …………, το αργότερο μέχρι την 08-12-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας , οδός Πλ. Μπακογιάννη 2, τηλ 2325350138 κ. Θεοδοσίου Γ. ή στο τηλέφωνο 2325022261 αμαξοστάσιο Κ. Αθανάσιο Κεχαγιά.

 

Περίληψη διακήρυξης  –  Διακήρυξη  –  Μελέτη

 
  

Σχετικά Άρθρα