Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Διαγωνισμος για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»

Δήμος Σερρών : Διαγωνισμος για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»

από ttt

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου/ων σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός:(178324).

 

 
Συνημμένα αρχεία:

 
  

Σχετικά Άρθρα