Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : Προμήθεια ειδών υγιεινής

Δήμος Ηράκλειας : Προμήθεια ειδών υγιεινής

από ttt

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του Προσώπων». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
Συνολικός προϋπολογισμός 158.988,25€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα εκ των τμημάτων των προς προμήθεια ειδών , υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα καλύπτει όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του κάθε
τμήματος .
Διάρκεια σύμβασης: δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους έξι (6) μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω Διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού των τμημάτων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 180206) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 23-01-2023 και ώρα 15:00. Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.15476/27-12-2022 διακήρυξης θα διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου :
www.dimosiraklias.gr.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

 
  

Σχετικά Άρθρα