Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σιντικής : Πρόταση για διατήρηση της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων

Δήμος Σιντικής : Πρόταση για διατήρηση της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων

από ttt

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής
Αφού έλαβε υπόψη:

 Το με αριθμ. πρωτ: Φ.2.1/8833/16.11.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010,

μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σερρών για να παραμείνει όπως έχει η υφιστάμενη οργανικότητα των
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ενιαία
Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια  ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) του Δήμου Σιντικής για
το σχολικό έτος 20232024

 Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη:

 Το με αριθμ. πρωτ: Φ.2.1/9270/09.11.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, μετά από
διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
για να παραμείνει όπως έχει η υφιστάμενη οργανικότητα των σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) του Δήμου
Σιντικής για το σχολικό έτος 20232024.

 
  

Σχετικά Άρθρα