Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Εργασίες αποχιονισμού δημοτικού οδικού δικτύου»

Δήμος Σερρών : Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Εργασίες αποχιονισμού δημοτικού οδικού δικτύου»

από ttt
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της προμήθειας με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού δημοτικού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 120.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 148.800,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 176678).
 
Συνημμένα αρχεία:

 
  

Σχετικά Άρθρα