Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εφαρμογών και αδειών χρήσης λογισμικού»

Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εφαρμογών και αδειών χρήσης λογισμικού»

από ttt
Ο Δήμαρχος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών και αδειών χρήσης λογισμικού», προϋπολογισμού 47.850,00€ χωρίς ΦΠΑ και 59.334,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη.

Συνημμένα αρχεία:

 
  

Σχετικά Άρθρα