Αρχική Κοινωνικά Δήμος Νεας Ζίχνης : Καθορισμος χώρων στέγασης των ΚΑΠΗ

Δήμος Νεας Ζίχνης : Καθορισμος χώρων στέγασης των ΚΑΠΗ

από ttt
Το δημοτικό συμβούλιο Νέας Ζίχνης  

Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης των χώρων, εντός των Κοινοτικών Καταστημάτων των κοινοτήτων Μαυρολόφου,
Σφελινού, Αγ. Χριστοφόρου και ∆ραβήσκου, στο Νομικό Πρόσωπο Κ.Π.Α.Κ.Α.Α. του ∆ήμου Νέας Ζίχνης, για διάστημα 10 ετών.
Οι προαναφερόμενοι χώροι είναι αυτοί που έχουν χρησιμοποιηθεί ως Κ.Α.Π.Η. στις αντίστοιχες κοινότητες.
Β. Ο σκοπός της παραχώρησης είναι για να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των Κ.Α.Π.Η. με τους παρακάτω όρους:
– ∆εν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης των χώρων σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Παρόμοια ενέργεια συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.
– Η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί από το Νομικό Πρόσωπο Κ.Π.Α.Κ.Α.Α. του ∆ήμου Νέας Ζίχνης ως χώρος στέγασης των Κ.Α.Π.Η.. ∆εν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ∆ήμου Νέας Ζίχνης.
– Μετά τη λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, το Νομικό Πρόσωπο Κ.Π.Α.Κ.Α.Α. υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε.
– Το Νομικό Πρόσωπο Κ.Π.Α.Κ.Α.Α. είναι υποχρεωμένο να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου και να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτό.
– Ο ∆ήμος Νέας Ζίχνης με τα αρμόδια όργανά του δικαιούται να έχει πρόσβαση στο ανωτέρω ακίνητο και να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης.

 Γ. Το Νομικό Πρόσωπο Κ.Π.Α.Κ.Α.Α. θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι δυνατή η έκδοση άδειας
λειτουργίας ως κυλικείου Κ.Α.Π.Η.(π.χ. νομιμοποιήσεις) για να προχωρήσει στην δημοπράτηση και λειτουργία τους.
∆. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Νομικό Πρόσωπο Κ.Π.Α.Κ.Α.Α. του ∆ήμου Νέας Ζίχνης.
Ε. Αναθέτει στον κ. ∆ήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
Κατά την συζήτηση του θέματος αναφέρθηκαν τα εξής:
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γρόσδης Ι., Μπούζιος ∆., Τοπκάρογλου Ι. και κα Γεράκη Ε. τόνισαν ότι πρέπει να γίνουν όλες οι
διαδικασίες όπως ορίζει ο νόμος.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βουβούσης Α. ψήφισε «όχι» στην απόφαση αυτή και κατέθεσε την πρόταση να μην ανοίξει κανένα
Κ.Α.Π.Η. σε χωριό όπου υπάρχει έστω και ένα καφενείο.
Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων ∆ραβήσκου, Σφελινού και ο Εκπρόσωπος της Κοινότητας Αγίου Χριστοφόρου ψήφισαν «ναι» στην
απόφαση αυτή.

 
  

Σχετικά Άρθρα