Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου

Δήμος Ηράκλειας : Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου

από ttt

Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας  «ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  Κριτήριο κατακύρωσης είναι βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για  σύνολο των υπηρεσιών του προϋπολογισμού.

 

Αριθμός Διακήρυξης: 13303/21-11-2022

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών, 62400

Τηλέφωνο:2325350105 – 2325025990

2.Τίτλος: ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

3.Είδος της σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

4.Περιγραφή -Αντικείμενο της σύμβασης: Αμοιβής κτηνιάτρου για υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων (CPV 85200000-1 ).

5.Προσφορές : Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο και όχι για μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της  ανωτέρω σύμβασης όπως αυτές  περιγράφονται στην με αριθμ. 06/2022 μελέτη του Δήμου Ηράκλειας.

6.Συνολικός προϋπολογισμός: 113.000,00€ με Φ.Π.Α. Προεκτιμώμενη αξία: 91.129,03€ χωρίς Φ.Π.Α.                                                  

7.Διάρκεια σύμβασης : Υπόλοιπο έτους 2022 και για τα επόμενα δύο έτη (24) μήνες (δύο χρόνια) ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

8.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας σε ευρώ (€) πρέπει να ανέρχεται στο 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προ Φ.Π.Α), ήτοι 1.822,58 ευρώ (χιλίων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών). Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

9.Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι.

10.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς .

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

11.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 21-11-2022  και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 07-12-2022 και ώρα 15.00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 13-12-2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

12. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες

13. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

 

Περίληψη διακύρηξης  –  Διακήρυξη  –  Μελέτη  –  ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ  –  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 
  

Σχετικά Άρθρα