Αρχική Κοινωνικά Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Πρόταση για την οργανικότητα των σχολικών μονάδων

Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Πρόταση για την οργανικότητα των σχολικών μονάδων

από ttt

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, την αριθ. 134878/ΓΔ4/31102022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, το αρ. πρωτ. Φ.2.1/9266/02112022
έγγραφο της Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών και το με αριθμ. Πρωτ. Φ.2.1/8349/0211 2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Δεν προτείνει καμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες του Δήμου της Α/θμιας και Β/θμια;ς εκπαίδευσης, (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί), για το σχολικό έτος 20232024 και να παραμείνουν ως έχουν

 
  

Σχετικά Άρθρα