Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2022-2023

Δήμος Σερρών : Προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2022-2023

από ttt

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό

 

διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο για τμήμα Α της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2022-2023», προϋπολογισμού 110.430,00€ χωρίς ΦΠΑ και 136.933,20€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 173462).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα δημοπρατηθέντα τμήματα/ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσης.

 
  

Σχετικά Άρθρα