Αρχική Τεχνολογία Δήμος Σερρών : Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών LED»

Δήμος Σερρών : Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών LED»

από ttt

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών LED» με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη. Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 208.900,00€ χωρίς ΦΠΑ και 259.036,00€ με ΦΠΑ. 

 
  

Σχετικά Άρθρα