Αρχική Τοπικά Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός – Υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων, και κρίσιμων σημείων εξωτερικών χώρων

Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός – Υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων, και κρίσιμων σημείων εξωτερικών χώρων

από ttt

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρρύσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τις “Υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων, και κρίσιμων σημείων εξωτερικών χώρων εν όψειτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού», προϋπολογισμού 60.00,00 € χωρίς ΦΠΑ και 74.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός:173577). Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 60.00,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

 
  

Σχετικά Άρθρα