Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων »

Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων »

από ttt

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 66.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 81.840,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 174002). 

 
  

Σχετικά Άρθρα