Αρχική Οικονομία Δήμος Ηράκλειας : Ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου Τηλεελεγχου στα υφιστάμενα δίκτυα ΄ύδρευσης

Δήμος Ηράκλειας : Ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου Τηλεελεγχου στα υφιστάμενα δίκτυα ΄ύδρευσης

από ttt

Ο Δήμος Ηράκλειας, κατ’ εφαρμογή της YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021.

 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Α.Π.Ε., ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.955.645,16€.

H ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την 119/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας με θέμα «Ορισμός χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, (Μη.Μ.Ε.Δ.), της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 – Ορισμός υπαλλήλων ως μελών του Δήμου Ηράκλειας στο παραπάνω μητρώο – συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων».

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 25-10-2022 και ώρα 13:00μ.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Σύμφωνα με την παρ.10, του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021, η παρούσα ανακοίνωση που περιέχει στοιχεία της σύμβασης, θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου (ΔΕΥΑ Ηράκλειας) και της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ηράκλειας).

 

Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

του Δήμου Ηράκλειας

Μπούσιος Δημήτριος

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

 
  

Σχετικά Άρθρα