Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : Ανακοίνωση – Πρόσκληση βελτίωσης θέσεων λαϊκών αγορών

Δήμος Ηράκλειας : Ανακοίνωση – Πρόσκληση βελτίωσης θέσεων λαϊκών αγορών

από ttt

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου προχωρά στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές που κατέχουν νόμιμη θέση στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Ηράκλειας (Ηράκλειας και Στρυμονικού), σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ηράκλειας που κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν βελτίωση αυτής μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας από την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2022.

Η αίτηση θα κατατεθεί υπογεγραμμένη είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση επικυρωμένη από  τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: [email protected] και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι  δικαιολογητικά:

1) Έγγραφο διοικητικής πράξης απόδοσης θέσης

2) Αντίγραφο αδείας με την τελευταία θεώρηση

3) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

4) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Ηράκλειας

5) Φορολογική ενημερότητα

6) Ασφαλιστική ενημερότητα

Επισημαίνεται ότι:

  • Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτομάτως τη θέση την οποία κατείχαν οι πωλητές μέχρι εκείνη τη στιγμή κενή.
  • Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ.
  • Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
  • Οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάση των διατάξεων της παρ. 4γ του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 «…Ακολουθεί αξιολόγηση των πωλητών από την επιτροπή, με κριτήρια ως εξής: α) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας, β) ενημερότητα του άρθρου 12  του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια.»
  • Η βελτίωση θέσεων θα γίνει την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2022 στα γραφεία του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου την 09:00 π.μ. και   όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να προσέλθουν ώστε να επιλέξουν θέση με βάση τη σειρά προτεραιότητας της τελικής κατάταξης μοριοδότησης. (συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η θέση της επιλογής τους).
  • Η διαδικασία της βελτίωσης θέσης είναι δυνητική. Όποιος πωλητής δεν αιτηθεί «Βελτίωση Θέσης» θα κατέχει την υφιστάμενη θέση του με απόδοση θέσης από την Επιτροπή η οποία θα συντάξει σχετικό πίνακα καταγραφής των τοποθετημένων πωλητών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο   Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, στο τηλ. 2325025993 και 2325025990.

Ο Αντιδήμαρχος

 Σταυρακάρας Αθανάσιος

 
  

Σχετικά Άρθρα