Αρχική Παραπολιτικά Ο σκοταδισμός της ιταμής λογοκρισίας στον Τύπο

Ο σκοταδισμός της ιταμής λογοκρισίας στον Τύπο

από ttt

Η ποινικοποίηση του φρονήματος και ο διωγμός των

αντιφρονούντων συνιστά μία προσφιλής πρακτική των ολοκληρωτικών καθεστώτων τα οποία, καίτοι διατείνονται επί θεωρητικής βάσεως ότι καθίστανται αυτόκλητοι και διαπρύσιοι συνήγοροι των… ιδεωδών του δημοκρατικού πλουραλισμού, επί τη πράξη, φοβούνται οιονδήποτε ουδόλως συμμορφούμενο με τις  ρητές εντολές και τις αυταρχικές πρακτικές τους και εξ αυτού του λόγου, μη έχοντας έτερο τρόπο να συνδιαλλαγούν «με τους εχθρούς του συστήματος»  τους διώκουν προσάπτοντας τους το καταφρονητικό και εξυβριστικό στίγμα του «ψεκασμένου», του «ακροδεξιού», «του αναρχικού» κλπ.

 

Τα ως άνω συνιστούν παθολογικά συμπτώματα μίας βαθιάς σήψεως η οποία πλήττει εκ βάθρων την πολύφερνη, πλην κατ’ επίφαση Δημοκρατία, όπου επικρατούν νέο-φεουδαρχικές πρακτικές, αμιγώς μεσαιωνικής προελεύσεως.

 


Είναι πρόδηλο, ότι η ιταμή επέμβαση προς τον ασφυκτικό έλεγχο της ελευθερίας του τύπου, υπό το πρόσχημα την ενισχύσεως των θεσμών της διαφάνειας, καταμαρτυρά την ως άνω τάση συρρικνώσεως του τελευταίου προπυργίου ελευθερίας και δημοκρατίας όπου αποτελεί η ελευθεροτυπία.

 

Ο στόχος των ταγών του συστήματος είναι να δημιουργήσουν έναν Τύπο, απολύτως ελεγχόμενο και άμεσα χειραγωγούμενο υπό τα εκάστοτε εναλλασσόμενα εξουσιαστικά δοτά καθεστώτα προς σκοπό εξυπηρετήσεως των διαπλεκόμενων συμφερόντων των ημετέρων εις βάρος του καθημαγμένου Ελληνικού λαού.

Η  τροποποίηση της παραγράφου 1 και προσθήκη παραγράφου 3Α στο άρθρο μόνο του Ν. 1178/1981- περί της ευθύνης περί του τύπου, αποδεικνύει, υπό το πρόσχημα, ως είρηται ανωτέρω, δήθεν της διαφάνειας και πατάξεως αμείλικτα φαινομένων διαφθοράς,  όπου βάσει των οποίων  θέσπισαν την ως άνω διάταξη, πλην όμως κατ’ ουσίαν ο κύριος σκοπός των κρατούντων έγκειται εις την πλήρη κηδεμονεύση της έντυπης πληροφορήσεως καθοιονδήποτε τρόπο, ούτως ώστε, ο ιδιοκτήτης εφημερίδας να καθίσταται επί μάλλον και μάλλον συγκρατημένος ως προς την αποκάλυψη της αλήθειας, σκεπτόμενος, ότι τυχόν αποζημιώσεις τις οποίες θα καλείται να καταβάλλει, εις τον φερόμενο θιγόμενο, εξ ορισμένου υποτιθέμενου επιλήψιμου δημοσιεύματος, κατόπιν εκδοθησόμενων δικαστικών αποφάσεων, θα καταλαμβάνει και τον ίδιο επαχθώς αναλογικώς ως φυσικό πρόσωπο.

Εν άλλοις λόγοις, ο Νέος Νόμος εγκαθιστά μία νεοπαγή κερκόπορτα περιστολής της ελευθερίας του λόγου και έμμεσης πλην ιταμής λογοκρισίας και φαλκίδευσης της ελεύθερης δυνατότητας ελέγχου των πραξικοπηματικών αυθαιρεσιών της εξουσίας, εν κρυπτώ και παραβύστω εκ του  καθημαγμένου και τάλαινος Ελληνικού λαού.

Τούτο διότι δια του νέου νόμου, ένθα  η εκάστοτε εφημερίδα, υποχρεούται να αναγράφει εις την ταυτότητά της άνευ ετέρου τινός,  τον ιδιοκτήτη της έκδοσης της εφημερίδας, τον νόμιμο εκπρόσωπο, τον μέτοχο ή εταίρο (αναλόγως) την μορφή της εκάστου εταιρίας ως μόρφωμα, ο οποίος κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, τον Διευθυντή της εφημερίας και τον Διευθυντή της Συντάξεως.

Σαφώς, τοιουτοτρόπως και αδιαμφισβητήτως κατοχυρώνεται η διαφάνεια και εκμηδενίζεται η πιθανότητα αχυρανθρώπων και αγνώστων λοιπών στοιχείων ως προς την έκδοση των εφημερίδων, πλην όμως τούτο, καθίσταται κάτι παντελώς διαφορετικό και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο οικονομικής εξόντωσης και ελέγχου του τύπου.

Μεταξύ άλλων, θεσπίστηκε ότι ο μέτοχος ή εταίρος ο οποίος θα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, υπέχει εις ολόκληρον και αλληλεγγύως ευθύνη μετά της ιδιοκτησίας της εταιρίας εις περίπτωση, όπου εγερθεί εις βάρος της εφημερίδας αγωγή δια συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή προσωπικότητας, εξύβριση, ή τυχόν διασπορά ψευδής ειδήσεως.

Υπό τις ως άνω συνθήκες ο τύπος τίθεται εις την κλίνη του προκρούστη και υπόκειται υπό του ασφυκτικού ελέγχου και τυχόν επικρεμμάμενης Δαμοκλείου Σπάθης εξοντωτικών χρηματικών αποζημιώσεων.

Συστοίχως, εις περίπτωση μη συμμορφώσεως των εφημερίδων ως προς την υποχρέωση αναγραφής της ταυτότητας ,των ως άνω στοιχείων, συνεπάγεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, επιβαλλόμενο δια του Ε.Σ.Ρ, η απόφαση του οποίου αποτελεί εκτελεστό τίτλο, ο οποίος βεβαιώνει την ύπαρξη χρέους εκ της Α.Α.Δ.Ε, κατά το άρθρο 2 του Κ.Ε.Δ.Ε, ακολούθως τούτο διαβιβάζεται μέσω της  οικείας Δ.Ο.Υ προς το Πρακτορείο διανομής τύπου και επισπεύδεται αμελλητί ή άμεση κατάσχεση των εισπράξεων προς ικανοποίηση του διοικητικού προστίμου, εις βάρος της εφημερίδας η οποία δεν συμμορφώθηκε.

Η επίσπευσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, καθώς και η τυχόν εκχώρηση τρίτου κατά τον νόμο έπεται της ως άνω διαδικασίας η οποία ανυπερθέτως προηγείται, νυν εις περίπτωση της ασκήσεως της προσηκούσης διοικητικής προσφυγής, σταθμίζεται το δημόσιο συμφέρον καθώς και ο οιονεί «πρότερος έντιμος βίος» της εφημερίδας ως προς την ροπή τελέσεως συναφών αδικημάτων ως προς την χορήγηση της αναστολής.

Εν κατακλείδι, ήδη, δια του Νόμου αυτού τίθεται το επισφράγισμα η οιονεί ταφόπλακα εις την ελευθερία του τύπου, και συνιστά τον τρίτο κατά σειρά «τρομονόμο» μετά την τροποποίηση του νόμου δήθεν περί διασποράς ψευδών ειδήσεων αλλά και την μη  χορήγηση αναστολής εκτέλεσης σε καταδικασθέντες δια πλημμελήματα εν τω πλαίσω της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία κλυδωνίζουν συθέμελα την Δημοκρατία μας, αναγορεύοντας την παρούσα κυβέρνηση ως έναν νεοπαγή δήμιο ο οποίος ασκώντας καταχρηστικά την εξουσία την οποία του έδωσε ο Ελληνικός λαός, χρησιμοποιεί στυγνά την νομοθεσία ως ένα εργαλείο συνθλιβής και στραγγαλισμού των ελευθεριών των πολιτών.

Έτι περαιτέρω καθώς και επί μάλλον και μάλλον, η απόπειρα φιμώσεως της ελευθερίας σκέψεως ή εν άλλοις λόγοις, η επιλεκτική ανοχή προς ημέτερους  εγκάθετους δημοσιογράφους (έμμισθα φερέφωνα τελούντα εν διατεταγμένη υπηερσία),εισέτι και δια του διαδικτύου ήδη ευρίσκεται επί θύραις, δια της ανακοινωθείσης διαβουλεύσεως, αρχής γενομένης της 1η-09-2022, η οποία ενδεχομένως εξικνείται εις τον άμεσο ενιαυτό, υπό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημερώσεως,  με τον βαρύγδουπο τίτλο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο-Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Εντύπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»

Είναι λοιπόν πρόδηλο, ότι συνθλιβόμεθα υπό τις καινοφανείς, πλην αθόρυβες ερπύστριες, ενός νεοπαγούς ολοκληρωτισμού, όπου καταλύεται το αυτονόητο δικαίωμα πληροφόρησης της ολότητας καθώς και η ακηδεμόνευτη και ανέλεγκτη διάδοση, σκέψεων, ή διατύπωση και διακίνηση εν ταυτώ ιδεών.

Εντούτοις ημείς καίπερ βαλλόμεθα πανταχόθεν, πληττόμεθα ολούθε, καθειργούμενοι κύκλω, υπό των μηχανισμών του διεφθαρμένου συστήματος, διατηρούμε εις τον ακέραιον και εις το διηνεκές το φρόνημά μας ακμαίο, με το «όπλο παρά πόδα» και «το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων»  ή αλλέως ειπείν η Δημοκρατία εάλω εκ της Κερκόπορτας.

 pronews.gr 

*Ο Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

 

 
  

Σχετικά Άρθρα