Αρχική Κοινωνικά Δήμος Βισαλτιας : Διαγωνισμος για την προμήθεια τροφίμων

Δήμος Βισαλτιας : Διαγωνισμος για την προμήθεια τροφίμων

από ttt
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας και των
Νομικών του προσώπων για 24 μήνες (έτη 2022-2024) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα για κάθε τμήμα της σύμβασης βάσει τιμής.
 

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 176.933,63 ευρώ με το Φ.Π.Α. και η σύμβαση χωρίζεται σε 19 τμήματα.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 20/09/2022 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 23/09/2022 και ώρα 11:00.
Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων περιγράφονται στην αριθ. 3/2022 σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους και οι ΚΑ αναλύονται στη Διακήρυξη για κάθε φορέα χωριστά και για κάθε οικονομικό έτος.

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση (URL): www.dimosvisaltias.gr

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322353413, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Παναγιωτοπούλου.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 
  

Σχετικά Άρθρα