Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Κατασκευή πράσινου σημείου

Δήμος Σερρών : Κατασκευή πράσινου σημείου

από ttt
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 1.603.575,02 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (45200000-9 – Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού).
Τα τεύχη Δημοπράτησης & Εγκεκριμένων Μελετών βάσει Οικοδομικής Άδειας είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 189552 από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή».
 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΔ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

 
  

Σχετικά Άρθρα