Αρχική Κοινωνικά Αγροτική στασιμότητα -Στον Πρωτογενή Τοµέα η Ελλάδα έχει κατρακυλήσει στην 26η θέση στην Ε.Ε. των 28 χωρών, (Έκθεση ΓΣΕΕ 2022).

Αγροτική στασιμότητα -Στον Πρωτογενή Τοµέα η Ελλάδα έχει κατρακυλήσει στην 26η θέση στην Ε.Ε. των 28 χωρών, (Έκθεση ΓΣΕΕ 2022).

από ttt

Ηλίας Εμμανουηλίδης

Το Αγροτικό Υπουργείο έχει καταντήσει ένας

τεράστιος γραφειοκρατικός Οργανισµός, η Αγροτική Πολιτική είναι ανέκδοτο και για την πλειοψηφία των αγροτών δεν υπάρχει Αγροτική Πίστη.

 

Οι ρίζες της παραπάνω κακοδαιµονίας βρίσκονται στις…

αποφάσεις για τις Κοινοτικές Επιδοτήσεις και την Αγροτική Τράπεζα που ελήφθησαν µε την έναρξη λειτουργίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής το 1981.  

Ακύρωση της Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής

Με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981 και την έναρξη των αγροτικών κοινοτικών επιδοτήσεων υπήρξε προβληµατισµός στο Υπουργείο για το µηχανισµό διαχείρισής τους.

Η ΑΤΕ δήλωσε επίσηµα ότι έχει έτοιµο µηχανισµό να αναλάβει τις κοινοτικές επιδοτήσεις, καθώς και τον έλεγχο των επιδοτούµενων αγροτών, µε τους γεωπόνους και κτηνιάτρους που είχε σε όλη την Ελλάδα.

Η πρόταση της ΑΤΕ δεν έγινε δεκτή και µε τροποποίηση του Οργανογράµµατος του Υπουργείου συνεστήθη νέα τεράστια πολυπλόκαµη Υπηρεσία που αποµύζησε πολλά στελέχη.

Με οδηγό την παραπάνω Υπηρεσία το Υπουργείο από «Γεωργίας» εξελίχθηκε σε «Υπουργείο Αγροτικών Επιδοτήσεων». Το περισσότερο δυναµικό του Υπουργείου στα Κεντρικά και στην Περιφέρεια ασχολούνταν µε τις επιδοτήσεις. Το φαινόµενο έγινε πιο έντονο µε την προσθήκη των χρηµατοδοτήσεων από τα «Μεσογειακά Προγράµµατα» και τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.

 Η Εθνική Αγροτική Πολιτική αντικαταστάθηκε από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και το Αγροτικό Υπουργείο εξελίχθηκε σε γραφειοκρατικό µηχανισµό διαχείρισης της καθηµερινότητας, που διατηρείται µέχρι σήµερα 2022.

Τον Οκτώβριο του 2009 το Αγροτικό Υπουργείο διαµελίστηκε και τα ∆άση, οι ∆ασικές εκτάσεις και οι Υδατικοί Πόροι σχηµάτισαν µαζί µε την Ενέργεια το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η ΑΤΕ οδηγείται σε κλείσιµο

Η ΑΤΕ ήταν κρατική τράπεζα εποπτευόµενη από το Υπουργείο Γεωργίας. ∆όθηκαν πολλά δάνεια στους συνεταιρισµούς που ουδέποτε εξυπηρετούνταν, αναµένοντας το χάρισµά τους και τελικώς ουδέποτε εξοφλήθησαν. ∆ίδονταν και άλλα µη αγροτικά δάνεια µε άγνωστη κατάληξη.

Ο έλεγχος των δανειοδοτούµενων αγροτών από τους Γεωτεχνικούς της ΑΤΕ ατόνησε, στη συνέχεια η Γεωτεχνική Υπηρεσία καταργήθηκε και τον πλήρη έλεγχο της Τράπεζας ανέλαβε η Συντεχνία των Λογιστών.

Οι µεγάλες ιδιωτικές Τράπεζες έβαλαν στο µάτι τις καταθέσεις και το τεράστιο πελατολόγιο της ΑΤΕ καθώς και τις πληρωµές από Βρυξέλλες των αγροτικών επιδοτήσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς είχε καλύτερες προσβάσεις και τον Ιούλιο του 2012 το υγιές τµήµα της ΑΤΕ Bank απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς.

Ο ισχυρισµός ότι οι εµπορικές τράπεζες µπορούσαν να συνεχίσουν την Αγροτική Πίστη δεν επαληθεύτηκε. Οι περισσότεροι αγρότες έµειναν εκτός Τραπεζών. Όλοι έχουν επίγνωση του γεγονότος, απλά το αναφέρουν ως πρόβληµα.

Αποφθέγµατα αντί Πολιτικής

Η Πολιτική Ελίτ, αντί για προτάσεις Πολιτικής, αντιµετωπίζει τα Αγροτικά µε αποφθέγµατα. Για παράδειγµα, µε βάση µια επιτυχηµένη κτηνοτροφική επιχείρηση, ο Πρωθυπουργός δήλωσε «Αυτό είναι το µοντέλο του κτηνοτρόφου επιχειρηµατία, που θα οδηγήσει τελικά τον αγροτικό µας τοµέα στην 3η δεκαετία του 21ου αιώνα». Ποια όµως Πολιτική πρέπει να εφαρµοσθεί ώστε η πλειοψηφία των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων της Χώρας να είναι τουλάχιστον βιώσιµες, δεν φαίνεται να τον απασχολεί. Υπάρχουν και δηλώσεις άλλων, όπως «να προωθούνται τα τοπικά προϊόντα στις τουριστικές επιχειρήσεις», «να παράγουµε αγροτικά προϊόντα ποιότητας, τύπου ‘µπουτίκ’».

Και τώρα τι κάνουµε;

Για την Αγροτική Πίστη έχει προταθεί η ανασύσταση της ΑΤΕ, όµως επειδή χρειάζονται τουλάχιστον 50 δις ευρώ και λόγω του κακού παρελθόντος, η πρόταση άµεσα και οριστικά εγκαταλείφθηκε. 

Ρεαλιστική λύση είναι η πρόταση µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Αγροτικό Υπουργείο η αρχική Υπηρεσία, που ανάλαβε το 1982 τις αγροτικές επιδοτήσεις, έχει εξελιχθεί σήµερα στον γνωστό µας ΟΠΕΚΕΠΕ που διαχειρίζεται τις κοινοτικές ενισχύσεις. Ο Οργανισµός αυτός έχει γραφεία µε γεωτεχνικούς και λοιπούς υπαλλήλους σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να αναλάβει να δίδει (αρχικά) ετήσια καλλιεργητικά δάνεια σε νέους αγρότες· µε έγκριση και έλεγχο από το γεωτεχνικό προσωπικό του Οργανισµού. Για τη δραστηριότητα αυτή θα χρειασθεί αρχικό ξεχωριστό Κεφάλαιο από Εθνικούς πόρους της τάξης των 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Εάν υπάρξει σοβαρότητα, έλεγχος παρατυπιών και τυχόν διαφθοράς, ο ΟΠΕΚΕΠΕ µπορεί σταδιακά, παράλληλα µε τις τρέχουσες αρµοδιότητές του, να εξελιχθεί σε σηµαντικό φορέα κρατικής Αγροτικής Πίστης.

Για την Αγροτική Πολιτική χρειάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Αγροτικού Υπουργείου να µετασχηµατισθεί σε αµιγώς Επιτελική. Οι λοιπές αρµοδιότητες, Εκτελεστική και Ελεγκτική αποκεντρώνονται στην Περιφέρεια. Οι δ/νσεις της Επιτελικής Υπηρεσίας θα πρέπει να αναλάβουν τον σχεδιασµό Εθνικής Πολιτικής για κάθε καλλιέργεια και εκτροφή, για κάθε αγροτικό προϊόν, για κάθε Αγροτική δραστηριότητα, όπως και για την Αγροτική Έρευνα.  

https://www.agronews.gr/

 
  

Σχετικά Άρθρα