Αρχική Πολιτική Δήμος Βισαλτίας : Διπλη συνεδρίαση του δημοτικου συμβουλίου

Δήμος Βισαλτίας : Διπλη συνεδρίαση του δημοτικου συμβουλίου

από ttt

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας συνέρχεται στην 3η Ειδική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018,   της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11.03.2020)    όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/Α΄/18.09.2021), και της υπ΄αριθ.643/69472/24.09.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 24η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και  με ώρα  έναρξης 19.00  μ.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων   Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας συνέρχεται στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βισαλτίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018,   της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11.03.2020)    όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/Α΄/18.09.2021), και της υπ΄αριθ.643/69472/24.09.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την  24η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης 20.00μ.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης σε οκτώ (8) θέματα  ημερήσιας διάταξης.

 
  

Σχετικά Άρθρα