Αρχική Ψυχαγωγία Δήμος Βισαλτίας : Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας

Δήμος Βισαλτίας : Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας

από ttt
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 13595/30-11-2021 Διακήρυξη. 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, ΝΙΓΡΙΤΑ, Τ. Κ. 62200 τηλ. 2322353400, Φαξ 2322020340, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο [email protected] και URL: www.dimosvisaltias.gr.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr . Για περαιτέρω
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Παλατίου Μ.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την σύμβαση, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις των Κ.Α. που αναλύονται στη Διακήρυξη, για κάθε φορέα χωριστά για το οικονομικό έτος 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα εννέα (9) δημοπρατηθέντα τμήματα, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης. Επίσημη γλώσσα του
διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Τα προμηθευόμενα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39830000-9, 39224300-1, 19640000-4, 33760000-5, 33741300-9.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 50.643,41 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, 13% και 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 60.303,28 €).

Η διάρκεια της σύμβασης θα αφορά στο έτος 2022 και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι και 31-12-2022, με δικαίωμα χρονικής παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17η-12-2021 και ώρα 13.00:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω τηςΔιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή oι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως κάτωθι:

1) για το ΤΜΗΜΑ Α.1.:99,07 ευρώ, 2) για το ΤΜΗΜΑ Α.2.:91,56 ευρώ, 3) για το ΤΜΗΜΑ Β.1.:85,88 ευρώ, 4) για το ΤΜΗΜΑ Β.2:72,15 ευρώ, 5) για το ΤΜΗΜΑ Γ.1.:69,88 ευρώ, 6) για το ΤΜΗΜΑ Δ.1.:241,62 ευρώ, 7) για το ΤΜΗΜΑ Ε.1:223,00 ευρώ, 8) για το ΤΜΗΜΑ Ε.2:41,80 ευρώ, 9) για το
ΤΜΗΜΑ Ε.3: 87,92 ευρώ.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 
  

Σχετικά Άρθρα