Αρχική Εθνικά Θέματα Σερρών Θεολόγος: “Ο εμβολιασμός είναι πράξη υπευθυνότητας και χριστιανικής αγάπης”

Σερρών Θεολόγος: “Ο εμβολιασμός είναι πράξη υπευθυνότητας και χριστιανικής αγάπης”

από ttt

Εγκύκλιος Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού
Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Μέ συνοχή καρδίας, ὑπεύθυνη σκέψη καί ποιμαντική ἀγωνία, παρακολουθοῦμε συνεχῶς τίς ἀνησυχητικές ἐξελίξεις ἀναφορικά μέ τήν διασπορά τοῦ νέου κορωνοϊοῦ καί τῶν ἐπικινδύνων μεταλλάξεών του. Ἡ πανδημία τοῦ Covid – 19, ὡς διαβεβαιώνουν ὑπευθύνως ἔγκριτοι ἐπιστήμονες δέν εἶναι μία ἀνύπαρκτη ἀσθένεια ἤ μία ἁπλή ἴωση, ὅπως πολύ συχνά ὑπεραπλουστευμένα καί ἐπικίνδυνα διαδίδεται, ἀλλά μία ἐπώδυνη, ταχέως μεταδιδόμενη ἀσθένεια, πού τόν τελευταῖο ἑνάμιση χρόνο βασανίζει τόν κόσμο ὁλόκληρο καί τήν πατρίδα μας. Στήν περιοχή δε τοῦ Νομοῦ Σερρῶν πολλοί συνάνθρωποί μας ἔφυγαν ἀπό τήν ζωή ἐξαιτίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ μέ θάνατο ἰδιαιτέρως ἀπαράκλητο, μοναχικό, πικρό καί πολλαπλάσιοι αὐτῶν νοσηλεύθησαν γιά μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Ἡ Ἁγία Μητέρα μας Ἐκκλησία, ἔχουσα πρό τῶν ὀφθαλμῶν της τόν πάντα ἐπίκαιρο λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς «Τίμα ἰατρόν… καί γάρ αὐτόν ἔκτισεν Κύριος» (Σοφ. Σειρ. 38,1) καί «Κύριος ἔκτισε ἐκ γῆς φάρμακα καί ἀνήρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς» (Σοφ. Σειρ. 38, 4), ἐδήλωσε ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας τόν αὐτονόητον σεβασμόν της καί τήν τιμήν πρός τούς ἰατρούς καί τήν συνεχῶς ἐξελισσόμενη, μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, ἰατρική ἐπιστήμη, πού ἐργάζεται φιλόπονα γιά τήν θωράκιση καί διαφύλαξη τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας μας. Ἐκ παραλλήλου μέ καθαρό λόγο ἐκάλεσε τόν λαό νά τηρήσει μέ σχολαστικότητα τά ἐνδεικνυόμενα ὑγειονομικά μέτρα.

Σύμφωνα μέ ὅλους τούς ἐπίσημους ἰατρικούς φορεῖς, τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας καί τήν Ἑλληνική Πολιτεία, ἡ αὐστηρή τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων καί ὁ ἐμβολιασμός ἀποτελοῦν μέχρι στιγμῆς τό μοναδικό ἀξιόπιστο καί ἐπιστημονικῶς ἀποδεδειγμένο μέσο ἀντιμετώπισης τῆς θανατηφόρου πανδημίας. Ἀρχικῶς ὑπῆρχαν φόβοι καί ἐπιφυλάξεις γιά τόν ἐμβολιασμό. Τά ἰατρικά ὅμως δεδομένα παγκοσμίως προσφέρουν σήμερα σταθερό ἔδαφος γιά νά ἐμπιστευθοῦμε τά ἐμβόλια κατά τῆς Covid – 19. Ὁ ἐμβολιασμός μας σ᾿ αὐτό τό κομβικό σημεῖο πού βρισκόμαστε εἶναι πράξη ὑπευθυνότητας καί ἀτομικῆς εὐθύνης, ἀλλά κυρίως εἶναι πράξη χριστιανικῆς ἀγάπης καί κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης πρός τόν πλησίον μας, πρός τόν συνάνθρωπο καί ἀδελφό μας, ἀλλά καί πρός τόν ἴδιο τόν ἐαυτό μας. Ἐφόσον δέν ὑπάρχουν σοβαρές ἀντενδείξεις, ἰατρικοῦ χαρακτῆρος, οἱ ἐπιστήμονες συμβουλεύουν ὑπευθύνως νά ἐμβο-λιασθοῦμε γιά νά θωρακίσουμε τόν ἐαυτό μας ἀπό τόν θανατηφόρο ἱό τοῦ covid-19 καί τίς ἐπικίνδυνες μεταλλάξεις του καί ταυτοχρόνως νά προστατεύσουμε τό ὑπέρτατο ἀγαθό τῆς ὑγείας καί τῆς ζωῆς τῶν συνανθρώπων μας, καθώς συμβάλλουμε στό χτίσιμο τοῦ λεγομένου «τείχους ἀνοσίας».
Δυστυχῶς ὅμως, ὑπάρχει μία μερίδα ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι λόγῳ ἐλλιποῦς γνώσεως τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων ἐπηρεάζονται ἀρνητικῶς ἀπό ἐπιστημονικῶς ἀστήρικτες θεωρίες καί ἐμμονές πού διακινοῦνται κυρίως μέσα ἀπό τό διαδίκτυο. Ὀφείλουμε ὅμως νά γνωρίζουμε ὅτι τό θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ covid-19 δέν εἶναι καθόλου πνευματικό, ἀλλά καθαρῶς ἐπιστημονικό καί ἰατρικό. Ἑπομένως, ἡ ἄρνηση τοῦ ἐμβολίου δέν ἔχει καμία σχέση μέ ὁμολογία πίστεως, οὔτε μέ τήν ὑπεράσπιση τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας καί τήν ἐφαρμογή τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου. Αὐτή ἡ προσέγγιση κινεῖται σέ λανθασμένη καί ἐπικίνδυνη κατεύθυνση. Γιά ὅσους δέ, ἀλλαχόθεν ἀναβαίνοντες, συνδέουν τήν παροῦσα πανδημία covid-19 μέ τήν ἀντιχριστολογία καί ἐσχατολογία, προσπαθώντας γιά ἰδιοτελεῖς κάποιες φορές σκοπούς, νά ἐσπείρουν φόβο καί ἀνησυχία στίς ψυχές τῶν εὐσεβῶν κυρίως ἀνθρώπων, ἰσχύει τό λόγιον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν μαθητήν του Ἐπίσκοπον Τιμόθεον: «Ἄνθρωποι πονηροί θά προχωροῦν ἀπό τό κακό στό χειρότερο, θά πλανοῦν καί θά ἐξαπατοῦν τούς ἄλλους, ἀλλά καί οἱ ἴδιοι θά πλανῶνται καί θά ἐξαπατῶνται» (Β’ Τιμ. 3, 13).
Μέ πόνο ψυχῆς καί ἀγωνία ὡς Ἐπίσκοπός σας, παρατηροῦμε ὅτι στόν Νομό μας, ὅπου στό θέμα τῆς τηρήσεως τῶν μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας ἀπό τήν πανδημία covid – 19 παρατηρεῖται μία ἀνησυχητική «χαλαρότητα» ὑπάρχει καί σήμερα χαμηλή συμμετοχή στόν ἐμβολιασμό κατά τοῦ νέου κορωνοϊοῦ καί συγχρόνως ἐκθετική αὔξηση τῶν νέων κρουσμάτων λόγῳ καί τῶν νέων πιό ἐπιθετικῶν μεταλλάξεών του.

Σᾶς παρακαλοῦμε πατρικῶς καί σᾶς προτρέπουμε Ἐπισκοπικῶς μέ ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί σεβασμό στίς συστάσεις τῶν εἰδημόνων ἰατρῶν, πού στήν συντριπτική τους πλειονοψηφία συστήνουν τόν ἐμβολιασμό, νά ἀκολουθήσετε τίς ὁδηγίες, συστάσεις καί ὑποδείξεις τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν καί νά ἐφαρμόζετε μέ σχολαστικότητα ὅλα τά μέτρα ὑγειονομικῆς προστασίας, καί ἀφοῦ ἐρωτήσετε τούς ἰατρούς σας, τούς μόνους ἁρμοδίους νά σᾶς συμβουλεύσουν μετά λόγου γνώσεως, τό δέον γενέσθαι νά προχωρήσετε, ἐφόσον βεβαίως δέν ὑπάρχουν σοβαρές ἰατρικές ἀντενδείξεις, λ.χ. ἀλλεργίες κ.λπ, στόν ἐμβολιασμό σας κατά τοῦ covid-19, χωρίς ἄλλη καθυστέρηση καί ἀναβολή. Οἱ καιροί οὐ μενετοί!

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Κατά τό λόγιον τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου παρακαλῶ θερμῶς ὅλους σας «σοφούς μέν εἶναι εἰς τό ἀγαθόν, ἀκεραίους δέ εἰς τό κακόν» (Ρωμ. 17, 19). «Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν» (Κορ. Β΄, 13, 11).
Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴθε νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 
  

Σχετικά Άρθρα