Αρχική Οικονομία Π.Ε Σερρών : Τροποποίηση στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Π.Ε Σερρών : Τροποποίηση στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

από ttt

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ανακοινώνεται ότι υπάρχει τροποποίηση στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

 

«α) «Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη  στη  Δράση 2 του  Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

β) «Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη στη  Δράση 2 του  Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

γ) «Τροποποίηση 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4  «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

δ) «Τροποποίηση 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4  «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2098/11.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 55.1, (ΑΔΑ:ΩΑΟΓ4653ΠΓ-ΘΥΦ), Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

β) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2099/11.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 55.2, (ΑΔΑ:ΨΨΕΣ4653ΠΓ-ΡΛΧ), Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

γ) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2100/12.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 48.3, (ΑΔΑ: 6Τ844653ΠΓ-1ΤΟ) Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

δ) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2101/12.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 69.3, (ΑΔΑ: ΩΚΙΥ4653ΠΓ-ΚΙ4) Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύτηκαν οι  παραπάνω σχετ. α), β), γ) και δ) αντίστοιχες με το θέμα Προσκλήσεις Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, προς τους δυνητικούς Δικαιούχους υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη  στα παραπάνω Μέτρα.

Συγκεκριμένα:

  1. Τόσο η σχετ. α) όσο και η σχετ. β) Απόφαση αναφέρουν:

«Τροποποιούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 14 «Διαδικασία Παρακολούθησης, Πιστοποίησης και Πληρωμής Πράξεων» της υπ’ αριθμ. 1471/09.07.2021 (σχετ. α) και 1924/21.09.2021 (σχετ. β) Πρόσκλησης Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», ως ακολούθως :

«3. Εντός συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων, ο Δικαιούχος υποβάλλει ένα τελικό αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης – Πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Το αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης -Πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό, συνεπώς θα εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 1471/09.07.2021 και 1924/21.09.2021 Πρόσκλησή μας.

  1. Οι σχετ. γ) και δ) Αποφάσεις αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων και έχουν ως εξής:

γ) Αποφασίζουμε, την τροποποίηση του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. 1597/27.07.2021 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ως εξής :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 30.11.2021 & ώρα 14.00

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1597/27.07.2021 Πρόσκλησή μας.

δ) Αποφασίζουμε, την  τροποποίηση του άρθρου 1, της υπ΄ αριθμ. 1598/27.07.2021 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων, ως εξής :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 30.11.2021 & ώρα 14.00

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1598/27.07.2021 Πρόσκλησή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 11

 
  

Σχετικά Άρθρα