Αρχική Κοινωνικά Π.Ε Σερρών : Παράταση έως 31/12 στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου

Π.Ε Σερρών : Παράταση έως 31/12 στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου

από ttt

Με το άρθρο 66 του Ν.4830 δίνεται παράταση στην υποβολή της δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου. Η όλη διαδικασία γίνεται προκειμένου να υπολογιστούν φόροι-τέλη και εισφορές προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού των υπόχρεων σε δήλωση, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση. Συγκεκριμένα, στο άρθρο αναφέρονται τα εξής:

 

  1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι – τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 12.2021.
  2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο άρθρο 73 του β.δ. της 9/20.10.1958 (Α’ 171) στα άρθρα 2 και 5 του ν. 25/1975 (Α’ 74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976 (Α’ 235), στις παρ. 11 και 14 του άρθρου 10 του ν. 1080/ 1980 (Α’ 246) και στις παρ. 12 και 16 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), σε όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών στοιχείων, σύμφωνα με την παρ. 1, διαγράφεται το σύνολο των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.
  3. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού επεξεργάζονται τις δηλώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές υποθέσεις, εγγράφοντας στα Μητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά μέτρα, το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου
  4. Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που προκύπτουν από τα οριζόμενα στην παρ.2, καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.
  5. Οι οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το παρόν, εξαιρούνται από την παρ.1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).
 
  

Σχετικά Άρθρα