Αρχική Τοπικά Ορισμός Αντιδημάρχου & Εντεταλμένου Συμβούλου στον Δήμο Σιντικής

Ορισμός Αντιδημάρχου & Εντεταλμένου Συμβούλου στον Δήμο Σιντικής

από an

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20-8-2019 ορισμός αντιδημάρχων
 3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του 2011(απόφ.191/20-3-2-19 τ.Β΄ 698) για το Δήμο Σιντικής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός ανέρχεται στους   195 κατοίκους
 4. Το γεγονός ότι ο δήμος Σιντικής αποτελείται από 6 δημοτικές ενότητες
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. Την από 1-9-2019 αίτηση ανεξαρτητοποίησής του δημοτικού συμβούλου Τορουνίδη Ιωάννη
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2134/Τ.Β/13-7-2012).

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Λεωνίδα Λεωνάκη έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ποιότητας Ζωής (Περιβάλλοντος, Πρασίνου κλπ) και Αθλητισμού με θητεία από 03/09/2021 έως και 31/08/2022 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
 2. Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της υπαίθριας διαφήμισης
 3. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητας του.
 4. Εποπτεία και συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα σε συνεργασία με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους.
 5. Συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και Τοπικούς Αντιδημάρχους.
 6. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων που αφορούν τη συντήρηση Πρασίνου του Δήμου.
 7. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.
 8. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της φυτικής παραγωγής.
 9. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
 10. Εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της ζωικής παραγωγής.
 11. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των βοσκοτόπων.
 12. Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς της αγροτικής οδοποιίας και των αποστραγγιστικών τάφρων, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.
 13. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και διαχείριση του τομέα της άρδευσης, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Ορίζει ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, τον κ.Κυριάκο Μαυροφρύδη, στον οποίο ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία Δημοτικών Κοιμητηρίων
 2. Διαχείριση Δημοτικών Κοιμητηρίων
 3. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για την αποκομιδή των απορριμμάτων και την ανακύκλωση

Κατά τα λοιπά ισχύει η 330/2021 Απόφαση Δημάρχου

 
  

Σχετικά Άρθρα