Αρχική Οικονομία Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός – Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου

Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός – Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου

από ttt

O Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό

διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο για τα Α, Β, Γ, Δ, Ε, και ΣΤ τμήματα/ομάδες της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου Σερρών έτους 2021-22», προϋπολογισμού 188.197,00€ χωρίς ΦΠΑ και 233.364,28€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 139902).

 

 
 
  

Σχετικά Άρθρα