Αρχική Οικονομία Διακήρυξη του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση, Κτιρίου Δημαρχείου Ηράκλειας”

Διακήρυξη του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση, Κτιρίου Δημαρχείου Ηράκλειας”

από an

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 220.610,00 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:     161.763,75 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:           29.117,48 €

Απρόβλεπτα 15%:     28.632,18 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 1.096,59 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με την υπ’ αριθμ. 466/28-1-2019 Απόφαση Ένταξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ΤΣ. Κωδικός Πράξης / MIS (ΟΠΣ): 5029847, χρηματοδοτείται στο ποσό των 273.556,40 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ ΕΠ0081 [Κωδικό εναρίθμου ΣΑΕ ΠΔΕ : 2019ΕΠ00810026 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

 
  

Σχετικά Άρθρα