Αρχική Οικονομία Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

από an

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ανά ομάδα, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ (ΕΤΗ 2021-2022) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 9186/12-08 2021 Διακήρυξη.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, ΝΙΓΡΙΤΑ, Τ. Κ. 62200 τηλ. 2322353400, Φαξ 2322020340, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο [email protected] και URL: www.dimosvisaltias.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Παλατίου Μ.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Η προμήθεια κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV: 39830000-9.

Η προμήθεια χωρίζεται σε 5 ομάδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 53.671,92 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, 13% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 45.054,51 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ , με δικαίωμα χρονικής παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, οδός Ηρώων 2 Νιγρίτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή oι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως κάτωθι:

  1. Για την ΟΜΑΔΑ Α: 47,63 ευρώ.
  2. Για την ΟΜΑΔΑ Β:153,63 ευρώ.
  3. Για την ΟΜΑΔΑ Γ:111,61 ευρώ.
  4. Για την ΟΜΑΔΑ Δ:167,50 ευρώ.
  5. Για την ΟΜΑΔΑ Ε: 56,36 ευρώ.
 
  

Σχετικά Άρθρα