Αρχική Οικονομία Συνοπτικός Διαγωνισμός για μισθώσεις Μηχανημάτων

Συνοπτικός Διαγωνισμός για μισθώσεις Μηχανημάτων

από an

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ανά ομάδα , βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.:9187/12-08-2021  Διακήρυξη.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, ΝΙΓΡΙΤΑ, Τ. Κ. 62200 τηλ. 2322353400, Φαξ 2322020340, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο [email protected] και URL: www.dimosvisaltias.gr.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353411 (αρμόδιος  υπάλληλος Ντάλλης Στ.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16. Η δαπάνη της σύμβασης που θα προκληθεί θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30.6233.01 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Δήμου Βισαλτίας. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Η υπηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45233252-0

Η προμήθεια χωρίζεται σε τρεις (3)  ομάδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 40.000,00€ και  Φ.Π.Α. 24% : 9.600,00  €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 31-12-2021 .

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη  31-08-2021 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, οδός Ηρώων 2 Νιγρίτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή oι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως κάτωθι:

1) Για την  ΟΜΑΔΑ Α: 138,88 ευρώ.

2) Για την ΟΜΑΔΑ Β: 178,56 ευρώ.

3) Για την ΟΜΑΔΑ Γ: 178,56 ευρώ.


ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 
  

Σχετικά Άρθρα