Αρχική Τοπικά Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση της αρδευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Νέου Πετριτσίου

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση της αρδευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Νέου Πετριτσίου

από an

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 21η Ιουλίου 2021  την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των τετρακοσίων ευρώ ετησίως (400,00 € / ετησίως), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα τρία πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της τριετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 40,00 €  (σαράντα ευρώ) 400,00 €  Χ 10% = 40,00 €  (σαράντα ευρώ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

 
  

Σχετικά Άρθρα