Αρχική Οικονομία 77 θέσεις εργασίας στο Κτηματολόγιο σε όλη την Ελλάδα

77 θέσεις εργασίας στο Κτηματολόγιο σε όλη την Ελλάδα

από an

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικο Κτηματολογιο», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) ετών εκάστη. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 έως 65 ετών.

Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της εργασίας τους, αφορά στην παρακολούθηση και διαχείριση των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν την λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων του Φορέα και συνοψίζεται στα ακόλουθα:Σύνταξη τευχών διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών/προμηθειών. Καταχώρηση των αναγκαίων εγγράφων στο ΚΗΜΔΗΣ. Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ των διαγωνισμών που γίνονται , με ηλεκτρονικό τρόπο. Παρακολούθηση πορείας διαδικασίας αναθέσεων. Εκπαίδευση και υποστήριξη των υπαλλήλων των Κτηματολογικών Γραφείων που θα ασχολούνται με τις διαδικασίες ανάθεσης. Συνεχής επικοινωνία με τα αντίστοιχα τμήματα των Κτηματολογικών Γραφείων. Διαχείριση σχετικών ερωτημάτων και θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου.

Ο αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Στο πεδίο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος εκάστου ενδιαφερομένου θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο τίτλος της προκήρυξης και ο κωδικός θέσης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ …… ΟΝΟΜΑ ……. Υποβολή αίτησης της προκήρυξης Α 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ …….». Μετά την αποστολή της αίτησης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής και σε μεταγενέστερο χρόνο, θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρότασής του. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής της πρότασης, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Περιφερειακός συντονιστής μετάπτωσης              17

Συντονιστής μετάπτωσης στην κεντρική υπηρεσία            5

Διαχειριστής κτηριακών εγκαταστάσεων               5

Διαχειριστής προμηθειών περιφερειακής δομής 4

Υποστήριξη και Παρακολούθηση Οικονομικών στοιχείων περιφερειακής δομής  1

Οικονομική Λογιστική/Ταμειακή Διαχείριση της περιφερειακής δομής      3

Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού ΜΠΔΣ της Περιφερειακής Δομής               1

Δημοσιονομικός έλεγχος δαπανών περιφερειακής δομής              1

Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής             3

Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής             1

Διοικητική μέριμνα περιφερειακής δομής             1

Τεχνικός Πληροφορικής υποδομών         5

Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών.      3

Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων  2

Συντονισμός περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών             6

Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη            4

Ενημέρωση Χωρικών Δεδομένων              2

Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης            5

Ελεγχος ποιότητας παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης               2

Τεχνική υποστήριξη των μελετών κτηματογράφησης        3

Παρακολούθηση και Υποστήριξη επιτροπών ενστάσεων 1

Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης Υπηρεσιών     2

 
  

Σχετικά Άρθρα