Αρχική Τοπικά ΟΠΑΚΠΑ – Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

ΟΠΑΚΠΑ – Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

από an

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) του Δήμου Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την «Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής-τεχνικής διαχείρισης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου

Σερρών (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) για ένα έτος» προϋπολογισμού 42.209,60€ (με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/06/2021.

 
  

Σχετικά Άρθρα