Αρχική Τοπικά ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ:Διακήρυξη του έργου “Συντήρηση οδών”

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ:Διακήρυξη του έργου “Συντήρηση οδών”

από an

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ », συνολικού προϋπολογισμού

74.400,00 €:  

Δαπάνη εργασιών   :     44.209,48 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :       7.957,71 €

Απρόβλεπτα 15% :       7.825,08 €

Αναθεώρηση         :           7,74   €

Φ.Π.Α.                   :     14.400,00 €

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Σερρών,καθώς καιαπό την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας (). Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Θεοδοσίου Γεώργιος  τηλ.: 2325 3 50138.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
  1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  Α1 τάξης και άνω του ΜΕΕΠ  ή Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που έχουν το νόμιμο δικαίωμα  και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

 1. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών

 

Περίληψη διακήρυξης  –  Διακήρυξη  – Μελέτη  –  ΤΕΥΔ  –  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

07/06/2021 

Ορθή επανάληψη

Περίληψη διακήρυξης

 

09/06/2021

Ορθή επανάληψη προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός

 
  

Σχετικά Άρθρα